เกี่ยวกับบริษัท

” ส่งความสุขผ่านความสวยและสุขภาพดี ในทุก ๆ วัน “

Young Woman researcher

W

ทำงานอย่างมืออาชีพในทุกส่วน

A

เป็นทีมงานเกรด A ร่วมมือร่วมใจ สามัคคี

N

มีคุณธรรมในการทำงาน และใช้ชีวิต

N

มีการพัฒนาในทุกๆวันอย่างไม่หยุดยั้ง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์ แอนด์ แลบอราทอรี จำกัด เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2510 ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจในการผลิตสินค้าเครื่องสำอางจากลูกค้ามานานกว่า 50 ปี ปัจจุบัน แวนน์ คอสเมติกส์ ตั้งอยู่ที่จังหวัด สมุทรสาคร บนพื้นที่ 8,000 ตารางเมตร ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตร การผลิต และการบรรจุสินค้า ภายใต้ระบบประกันคุณภาพในทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน GMP, ISO9001:2015 และ ISO22716:2007 เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ไปสู่ลูกค้าและผู้บริโภคนั้น ผ่านการรับรองและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

Front View Scientists

พันธกิจเรา

ต่อลูกค้า

  1. สร้างนวัตกรรมเครื่องสำอางด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย หลากหลายในทุกมิติอย่างไร้ขีดจำกัด
  2. มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด จากผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการ ด้วยคุณภาพ และความปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม

ต่อบริษัทต่อบริษัท

  1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มองหาโอกาสในการพัฒนาช่องทางตลาด และการจัดจำหน่ายใหม่ๆ และต่อยอดสู่การสร้างผลประกอบการสูงสุด
  2. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ต่อพนักงาน

  1. สนับสนุนและพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างเป็นมืออาชีพ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ต่อสังคม

  1. ให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในการรับผิดชอบต่อสังคมการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม